Szczegóły aktualności

 

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Pelikanowej i Wroniej oraz rzeki Gwdy

Autor Małgorzata Mołdysz-Styczeń  | 

Piła, 20 czerwca 2024 r.


PREZYDENT MIASTA PIŁY


OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia m iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Pelikanowej i Wroniej oraz rzeki Gwdy


 


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Piły uchwały Nr III/16/24 z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Pelikanowej i Wroniej oraz rzeki Gwdy.


Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Piły, za pomocą formularza dotyczącego sporządzania aktu planowania przestrzennego dostępnego w siedzibie urzędu oraz na stronie BIP (zakładka: zagospodarowanie przestrzenne – wnioski i uwagi) https://bip.pila.pl/wnioski-i-uwagi.html w terminie do 26 lipca 2024 r.


Wnioski na wyżej wymienionym formularzu można składać w formie papierowej w kancelarii głównej urzędu lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Piły, plac Staszica 10, 64 - 920 Piła, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.pila.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej: /o22j5e3gnq/SkrytkaESP .


Składający wniosek do projektu planu podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Piły.


z up. PREZYDENTA MIASTA


/-/Monika Łukomska


Zastępca Prezydenta

Do góry