RODO

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Piły jest Gmina Piła, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piły, z siedzibą pl. Staszica 10, 64-920 Piła. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania pn.: organizacja i przeprowadzenie Pilskiego Budżetu Obywatelskiego, a podstawą prawną ich przetwarzania bez odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą jest art. 6 ust 1 lit. e) RODO1 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej uprawnień jest możliwe wyłącznie po spełnieniu przesłanek określonych prawem. Zebrane dane osobowe co do zasady nie są przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie są przetwarzane w celu profilowania.

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające, o których mowa w art. 28 RODO.

Dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż w/w ustawa.

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym także przysługujących uprawnień można kontaktować się z inspektorem ochrony danych ido@um.pila.pl.2

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować może brakiem możliwości udziału w głosowaniu w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.

Do góry