Szczegóły aktualności

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Przemysłowej i Ceramicznej

Autor Małgorzata Mołdysz-Styczeń  | 

Piła, 18 czerwca 2024 r.


PREZYDENT MIASTA PIŁYOBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły
w rejonie ulic Przemysłowej i CeramicznejNa podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LIV/581/22 z dnia 22 lutego 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Przemysłowej i Ceramicznej, obszar objęty projektem planu położony jest w północno-wschodniej części osiedla Motylewo, granice planu wyznaczają pasy drogowe ulic: Przemysłowej, Ceramicznej, Przepiórczej i Żwirowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Pile, plac Staszica 10 (pok. 328) w godz. 9:30 – 14:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pila.pl, zakładka: Zagospodarowanie przestrzenne – Wyłożenie projektów planów oraz studium do publicznego wglądu, https://bip.pila.pl/734-wylozenie-projektow-planow-oraz-studium-do-publicznego-wgladu.html).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lipca 2024 r. o godz. 13:00, w pok. nr 229b II p. Urzędu Miasta Piły – plac Staszica 10. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Piły z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie papierowej na adres Urzędu Miasta Piły, 64 – 920 Piła, plac Staszica 10, w tym skrzynek podawczych umieszczonych na ścianie budynku przed wejściem głównym do Urzędu Miasta Piły lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: um@um.pila.pl na formularzach zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pila.pl, zakładka: Zagospodarowanie przestrzenne – wnioski i uwagi, https://bip.pila.pl/wnioski-i-uwagi.html), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2024 r.
Nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Piły uwagi rozpatruje Rada Miasta Piły.z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/Monika Łukomska
Zastępca Prezydenta

Do góry