Szczegóły aktualności

 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Śniadeckich i rzeki Gwdy

Autor Paweł Wentowski  | 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Piła, 12 czerwca 2024 r.


PREZYDENT MIASTA PIŁY


OBWIESZCZENIE


o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Śniadeckich i rzeki Gwdy


 


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Piły uchwały Nr III/15/24 z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Śniadeckich i rzeki Gwdy. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. planu miejscowego i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miasta Piły – Miejska Pracownia Urbanistyczna, III piętro pok. nr 322 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pila.pl, zakładka: Prawo lokalne – Uchwały Rady Miasta).


Link do uchwały: https://bip.pila.pl/uchwala-nr-iii1524-rady-miasta-pily-z-dnia-11-czerwca-2024-roku-w-sprawie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-pily-w-rejonie-ulicy-sniadeckich-i-rzeki-gwdy.html?


z up. PREZYDENTA MIASTA


/-/ Monika Łukomska


Zastępca Prezydenta

Do góry