Szczegóły aktualności

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Śniadeckich i rzeki Gwdy

Autor Paweł Wentowski  | 

OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu


projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły


w rejonie ulicy Śniadeckich i rzeki Gwdy


 


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXXV/768/23 Rady Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2023 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Śniadeckich i rzeki Gwdy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 marca 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. w siedzibie Miejskiej  Pracowni Urbanistycznej w Pile, plac Staszica 10 (pok. 328) w godz. 9:30 – 14:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pila.pl, zakładka: Zagospodarowanie przestrzenne – Wyłożenie projektów planów oraz studium do publicznego wglądu).


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2024 r. o godz. 14:00, w pok. 229b II p. Urzędu Miasta Piły – plac Staszica 10. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Piły z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie papierowej na adres Urzędu Miasta Piły, 64 – 920 Piła, plac Staszica 10, w tym skrzynek podawczych umieszczonych na ścianie budynku przed wejściem głównym do Urzędu Miasta Piły lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: um@um.pila.pl lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pila.pl, zakładka: Zagospodarowanie przestrzenne), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2024 r.


Nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Piły uwagi rozpatruje Rada Miasta Piły.


https://bip.pila.pl/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-pily-w-rejonie-ulicy-sniadeckich-i-rzeki-gwdy.html?

Do góry