Uchwała Nr LXVII/682/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Informacja z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Zarządzenie Nr 1904(475)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 października 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Zestawienie zgłoszonych propozycji priorytetowych zadań publicznych w zakresie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym do projektu Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok oraz stanowisko Urzędu Miasta Piły
Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Wyznacza kierunki, cele, zasady oraz zakres i formy współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi. Określa obszary działań w sferze pożytku publicznego oraz priorytetowe zadania publiczne zaplanowane do realizacji przez organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły lub jego mieszkańców.
 
Podstawą tworzenia programu współpracy jest ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.)
 
Wstępny katalog priorytetowych zadań publicznych
Opracowano wstępny katalog priorytetowych zadań publicznych, zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przez organizacje pozarządowe.
 
Działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mają możliwość zgłoszenia propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji w ramach programu współpracy, podając uzasadnienie i szacunkowe koszty ich realizacji oraz wskazując obszar współpracy.
 
Wstępny katalog priorytetowych zadań publicznych POBIERZ
 
Termin zgłaszania propozycji priorytetowych zadań publicznych: do 31 sierpnia 2022 roku
 
Sposób zgłaszania propozycji priorytetowych zadań publicznych
Zgłoszenie można przesłać na formularzu dostępnym na stronie www.konsultacjespoleczne.pila.pl poprzez:
- wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego bezpośrednio na stronie
lub
- pobranie formularza, wypełnienie i złożenie bezpośrednio w Urzędzie Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła, Kancelaria Główna (pok. 7a) w godz. 7:30 - 15:30 / skrzynka podawcza przy wejściu głównym do budynku lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piły, Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich, Plac Staszica 10, 64-920 Piła
 
Zebrane propozycje do wstępnego katalogu zadań priorytetowych wraz ze stanowiskiem Urzędu Miasta Piły zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.pila.pl oraz na portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl.
 
Zgłaszający otrzymają informację zwrotną zawierającą stanowisko Urzędu Miasta Piły do przekazanych propozycji.
Projekt rocznego programu współpracy przekazany zostanie Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w celu konsultacji i zaopiniowania.
 
Prezydent Miasta Piły do 30 listopada 2022 r. przedłoży Radzie Miasta Piły projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok wraz z opinią Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły.
 
Do pobrania:
Super User
Odsłony: 681

Wieści


24 maja 2023

Ankieta – badanie społeczne do Diagnozy …

Firma Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie miasta Piły realizuje badania społeczne, na oprac...

Czytaj więcej

30 grudnia 2022

Piła Smart City. Zapraszamy do konsultac…

Miasto Piła przystąpiło do opracowania planu działań dla rozwoju smart city. Aby plan odpowiadał w n...

Czytaj więcej

6 grudnia 2022

Konsultacje społeczne projektu Strategii…

Prezydent Miasta Piły Zarządzeniem Nr 2010(581)22 z dnia 5 grudnia 2022 r. ogłasza przeprowadzenie k...

Czytaj więcej

22 listopada 2022

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu…

Zobacz obwieszczenie

Czytaj więcej

21 listopada 2022

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu…

Zobacz obwieszczenie

Czytaj więcej

24 października 2022

Przystąpienie do sporządzenia miejscoweg…

Zobacz obwieszczenie

Czytaj więcej

19 października 2022

Konsultacje społeczne projektu "Str…

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Teryt...

Czytaj więcej

4 sierpnia 2022

Program współpracy z organizacjami pozar…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

21 czerwca 2022

Oceń pilskie konsultacje społeczne

Gmina Piła od lat prowadzi konsultacje społeczne, w których pytamy mieszkańców o opinię dotyczącą po...

Czytaj więcej

13 czerwca 2022

Kierunki działań rewitalizacji dla miast…

Ankieta jest jedną z form konsultacji aktualizacji Gminnego programu rewitalizacji dla Miasta Piły. ...

Czytaj więcej