OGŁOSZENIE

z dnia 12 czerwca 2018 roku

Prezydent Miasta Piły

ogłasza otwarty nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji miasta Piły

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/549/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły, Komitet Rewitalizacji miasta Piły stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły oraz pełni funkcje opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Piły w zakresie rewitalizacji.

I. Zasady naboru do Komitetu Rewitalizacji miasta Piły
1. Komitet powołuje Prezydent Miasta Piły w drodze zarządzenia.
2. Członkiem Komitetu nie może być osoba niepełnoletnia.
3. Członkostwo w Komitecie ma charakter społeczny.
4. Kadencja Komitetu trwa 4 lata.
5. W skład Komitetu Rewitalizacji miasta Piły wejdzie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, w tym:
1) co najmniej 2 i nie więcej niż 4 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych i/lub towarzystwa budownictwa społecznego;
2) co najmniej 1 i nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców Piły innych niż wymienieni w pkt. 1;
3) co najmniej 1 i nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą;
4) co najmniej 1 i nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
5) co najmniej 5 przedstawicieli podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt. 5-7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji tj. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organów władzy publicznej, podmiotów innych niż organy władzy publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
6. Kandydaci do Komitetu mogą złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganym załącznikiem, jako przedstawiciel jednej ze wskazanych grup interesariuszy.
7. Formularz zgłoszeniowy oraz wymagany załącznik (oświadczenie/lista poparcia) udostępnione są:
1) w formie elektronicznej na stronie miasta Piły www.pila.pl w „Aktualnościach” oraz w zakładce „Rewitalizacja”, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły;
2) w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Piły, Pl. Staszica 10 na stanowisku w Biurze Obsługi Klienta (parter).

II. Kandydaci zgłaszają się poprzez dostarczenie wypełnionego formularza wraz z załącznikiem
1) w formie papierowej:
- bezpośrednio w Urzędzie Miasta Piły, pl. Staszica 10, 64-920 Piła, Kancelaria Główna (pok. 134) w godz. 7:30 - 15:30 z dopiskiem „Komitet Rewitalizacji miasta Piły – nabór kandydatów”;
- lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Miasta Piły, pl. Staszica 10, 64-920 Piła z dopiskiem „Komitet Rewitalizacji miasta Piły – nabór kandydatów”.
lub
2) w formie elektronicznej (skan) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie „Komitet Rewitalizacji miasta Piły – nabór kandydatów”.

III. Nabór kandydatów prowadzony jest do dnia 16 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Piły). Zgłoszenia po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Informacja dodatkowa
Zarządzeniem Nr 1305(27)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2018 roku zostało uchylone Zarządzenie Nr 1261(426)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły. Pełna procedura naboru kandydatów do Komitetu Rewitalizacji miasta Piły zostaje powtórzona. Oznacza to, że: kandydaci zgłoszeni w poprzedniej procedurze naboru, przeprowadzonej zgodnie z Ogłoszeniem Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 listopada 2017 roku, zainteresowani kandydowaniem do Komitetu Rewitalizacji miasta Piły, zobowiązani są do ponownego zgłoszenia w ramach aktualnie prowadzonego naboru, zgodnie z punktami I-III niniejszego ogłoszenia.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ dr inż. Piotr Głowski

Temat prowadzony jest w Wydziale Rozwoju i Funduszy Urzędu Miasta Piły.
Kontakt: tel. 67 210 42 21, 67 210 42 11; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:
Uchwała Nr XL/549/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły
Obszar rewitalizacji miasta Piły– mapa
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piły

• Grupa 1 - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji/ przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, towarzystwa budownictwa społecznego
- Formularz zgłoszeniowy kandydata
- Oświadczenie potwierdzające, że kandydat jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji Piły
- Oświadczenie potwierdzające, że kandydat jest przedstawicielem podmiotu zarządzającego nieruchomościami położonymi na obszarze rewitalizacji
- Lista poparcia kandydata, przedstawiciela mieszkańców obszaru rewitalizacji Piły

• Grupa 2 – przedstawiciel mieszkańców Piły spoza obszaru rewitalizacji
- Formularz zgłoszeniowy kandydata
- Lista poparcia kandydata, przedstawiciela mieszkańców Piły spoza obszaru rewitalizacji

• Grupa 3 – przedstawiciel podmiotu prowadzącego lub zamierzającego prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą
- Formularz zgłoszeniowy kandydata
- Oświadczenie o prowadzeniu lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w krajowym rejestrze sądowym, działających na obszarze rewitalizacji Piły

• Grupa 4 – przedstawiciel podmiotu prowadzącego lub zamierzającego prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowej i grupy nieformalnej
- Formularz zgłoszeniowy kandydata
- Oświadczenie o prowadzeniu lub zamiarze prowadzenia działalności społecznej na obszarze rewitalizacji lub członkostwie w organizacji pozarządowej albo grupie nieformalnej, prowadzącej działalność w obszarze rewitalizacji

• Grupa 5 - przedstawiciel podmiotu wskazanego w art. 2 ust. 2 pkt. 5-7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji tj. jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostki organizacyjnej, organu władzy publicznej, podmiotu innego niż organ władzy publicznej, realizującego na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa
- Formularz zgłoszeniowy kandydata

Odsłony: 1592

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem