Zgodnie z Uchwałą Nr XL/549/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły, Komitet Rewitalizacji miasta Piły stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły oraz pełni funkcje opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Piły w zakresie rewitalizacji.

 

ZASADY NABORU DO KOMITETU REWITALIZACJI MIASTA PIŁY

I.Komitet powołuje Prezydent Miasta Piły w drodze zarządzenia.

II.Członkiem Komitetu nie może być osoba niepełnoletnia.

III.Członkostwo w Komitecie ma charakter społeczny.

IV.Kadencja Komitetu trwa 4 lata.

V.W skład Komitetu Rewitalizacji miasta Piły wejdzie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, w tym:

1) co najmniej 2 i nie więcej niż 4 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych i/lub towarzystwa budownictwa społecznego;

2) co najmniej 1 i nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców Piły innych niż wymienieni w pkt. 1;

3) co najmniej 1 i nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność gospodarczą;

4) co najmniej 1 i nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;

5) co najmniej 5 przedstawicieli podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt. 5-7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji tj. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organów władzy publicznej, podmiotów innych niż organy władzy publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa

VI.Kandydaci do Komitetu mogą złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganym załącznikiem, jako przedstawiciel jednej ze wskazanych grup interesariuszy.

VII.Formularz zgłoszeniowy oraz wymagany załącznik (oświadczenie/lista poparcia) udostępnione są:

1) w formie elektronicznej na stronie miasta Piły www.pila.pl w Aktualnościach oraz w zakładce Rewitalizacja, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły;

2)w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Piły, Pl. Staszica 10 na stanowisku w Biurze Obsługi Klienta (parter),

 

Kandydaci zgłaszają się poprzez dostarczenie wypełnionego formularza wraz z załącznikiem

1) w formie papierowej:

• bezpośrednio w Urzędzie Miasta Piły, pl. Staszica 10, 64-920 Piła, Kancelaria Główna (pok. 134) w godz. 7:30 - 15:30 z dopiskiem „Komitet Rewitalizacji miasta Piły – nabór kandydatów”;

• lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Miasta Piły, pl. Staszica 10, 64-920 Piła z dopiskiem „Komitet Rewitalizacji miasta Piły – nabór kandydatów”.

lub

2) w formie elektronicznej (skan) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie „Komitet Rewitalizacji miasta Piły – nabór kandydatów”.

 

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 23 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Zgłoszenia po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Temat prowadzony jest w Wydziale Rozwoju i Funduszy Urzędu Miasta Piły.

Kontakt: tel. 67 210 42 21, 67 210 42 11; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Do pobrania:
Uchwała Nr XL/549/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły
Obszar rewitalizacji miasta Piły– mapa
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piły o naborze

• Grupa 1 - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji/ przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, towarzystwa budownictwa społecznego
- Formularz zgłoszeniowy kandydata
- Oświadczenie potwierdzające, że kandydat jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji Piły
- Oświadczenie potwierdzające, że kandydat jest przedstawicielem podmiotu zarządzającego nieruchomościami położonymi na obszarze rewitalizacji
- Lista poparcia kandydata, przedstawiciela mieszkańców obszaru rewitalizacji Piły

• Grupa 2 – przedstawiciel mieszkańców Piły spoza obszaru rewitalizacji
- Formularz zgłoszeniowy kandydata
- Lista poparcia kandydata, przedstawiciela mieszkańców Piły spoza obszaru rewitalizacji

• Grupa 3 – przedstawiciel podmiotu prowadzącego na obszarze miasta działalność gospodarczą
- Formularz zgłoszeniowy kandydata
- Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w krajowym rejestrze sądowym, działających na obszarze rewitalizacji Piły

• Grupa 4 – przedstawiciel podmiotu prowadzącego na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowej i grupy nieformalnej
- Formularz zgłoszeniowy kandydata
- Oświadczenie o prowadzeniu działalności społecznej na obszarze rewitalizacji lub członkostwie w organizacji pozarządowej albo grupie nieformalnej, prowadzącej działalność w obszarze rewitalizacji

• Grupa 5 - przedstawiciel podmiotu wskazanego w art. 2 ust. 2 pkt. 5-7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji tj. jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostki organizacyjnej, organu władzy publicznej, podmiotu innego niż organ władzy publicznej, realizującego na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa
- Formularz zgłoszeniowy kandydata

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), uprzejmie informuję: Administratorem danych osobowych jest Gmina Piła, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piły, z siedzibą pl. Staszica 10, 64-920 Piła. Zbieranie danych osobowych przez Administratora danych osobowych jest niezbędne do realizacji uchwały Nr XL/549/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, zawartych w zbiorach danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych  w formularzu/oświadczeniu/liście poparcia skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury do Komitetu Rewitalizacji miasta Piły.

Odsłony: 2253

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem