Za nami sześć edycji budżetu partycypacyjnego w Pile. Zrealizowaliśmy już 93 pomysły mieszkańców i wciąż realizujemy kolejne. W budżecie obywatelskim każdy pilanin może zgłosić swój projekt lub zagłosować. Skorzystanie z tego narzędzia to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Piła. 

Zachęcam do udziału!

Piotr Głowski, prezydent Miasta Piły

Pilski Budżet Obywatelski

Zgłoś swój projekt do Pilskiego Budżetu Obywatelskiego! 
W poniedziałek 1 lipca zaczynamy kolejną - siódmą edycję Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Podobnie, jak w poprzednich latach prezydent Piotr Głowski w ręce pilan oddaje 3 miliony złotych. Masz ciekawy pomysł na to, co zrobić w Pile – zgłoś swój projekt do Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. 

Czym jest budżet obywatelski? 
Budżetem obywatelskim nazywamy taką część pieniędzy z budżetu miasta, o wydaniu której zadecydują bezpośrednio sami mieszkańcy. Zespół, powołany przez prezydenta Piotra Głowskiego, ustalił procedury związane ze zgłaszaniem pomysłów oraz sposobem wyłaniania najlepszych projektów które zostaną zrealizowane. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.
 
Kto może zgłosić projekt? 
Swoje propozycje do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy pilanin. Zgłaszane propozycje zadań mają dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Można zgłaszać projekty inwestycyjne, modernizacyjne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni. Proponowane przedsięwzięcia nie powinny ingerować w przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej. Zgłaszane zadanie musi być trwałe oraz musi być zlokalizowane na gruncie gminnym lub terenie w zarządzie gminy, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Nie dopuszcza się zgłaszania do konsultacji kilku części tego samego zadania, w celu spełnienia wymogu maksymalnej kwoty zadania do 300 tys. zł. 
 
Zastanów się przez chwilę – czego Ci brakuje w mieście? Co należałoby stworzyć lub zmienić? 
 
Masz pomysł, co dalej?
Należy wypełnić formularz który można pobrać w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta (parter na wprost wejścia), ze strony internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl lub też wypełniając go bezpośrednio na stronie. 
 
Oprócz określenia lokalizacji w formularzu projektu należy:
  • napisać skrócony opis zadania – to z nim zapoznają się w pierwszej kolejności mieszkańcy i mieszkanki za sprawą materiałów informacyjnych, również podczas głosowania;
  • uzasadnić potrzebę realizacji – wyjaśnić, na jakie potrzeby projekt odpowiada oraz dlaczego warto go sfinansować z pieniędzy publicznych;
  • wskazać beneficjentów – opisać grupy mieszkańców i mieszkanek, które skorzystają na tym, że projekt zostanie wprowadzony w życie;
  • przygotować szacunkowe koszty zadania – podać, jakie są jego części składowe ile będzie kosztowała ich realizacja
  • zdobyć poparcie dla zgłaszanego projektu od 10 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. Poparcie powinno być wyrażone podpisami zgłoszonymi na wniosku
Do wniosku można również dołączyć zdjęcia, mapy lub rysunki czy wizualizacje, jeśli będą pomocne. Nie są one jednak obowiązkowe. Prosimy również o wskazanie danych kontaktowych, które pozwolą na wyjaśnienie ewentualnych nieścisłości, które mogą wystąpić w projekcie.

Pilski Budżet Obywatelski

Formularz wypełniony. Gdzie i do kiedy go wysłać?
Wypełniony formularz można przekazać z wykorzystaniem portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Biuro Prezydenta, Plac Staszica 10, 64 – 920 Piła lub osobiście do Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły. Zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego należy dokonać do dnia 31 lipca 2019 roku. Liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Piły.
 
Formularz złożony. Czy to oznacza, że zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku?
Po upływie czasu na składanie formularzy. Wszystkie prawidłowo wypełnione wnioski zostaną poddane weryfikacji. W celu weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszonych zadań zostanie powołany przez Prezydenta Miasta Piły Zespół Opiniujący, w skład którego wejdą wskazani pracownicy Urzędu Miasta Piły z Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich, Biura Prezydenta, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz przedstawiciel Zarządu Dróg i Zieleni. 
 
Zespół Opiniujący jest zobowiązany podczas oceny merytorycznej zadań wziąć pod uwagę zgłoszone przez dostawców i operatorów plany inwestycji sieciowych dotyczących energii elektrycznej, gazu, telekomunikacji, sieci wodno–kanalizacyjnych.  Ponadto Zespół Opiniujący jest zobowiązany podczas oceny merytorycznej zadań ocenić poprawność oszacowania zgłoszonego zadania. Zadania zweryfikowane pozytywnie wpisane zostaną na listę karty do głosowania z podziałem na osiedla i zadania:
  1. Małe – z przedziału szacowanego kosztu realizacji w zakresie do 30 tys. zł.
  2. Osiedlowe – z przedziału szacowanego kosztu realizacji w zakresie powyżej 30 tys. zł do 300 tys. zł.
Zadania nie spełniające wymagań formalnych lub merytorycznych zostaną umieszczone na liście zadań zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem decyzji. Od tej decyzji projektodawcy przysługuje  odwołanie do Prezydenta Miasta Piły. Prezydent rozpatrzy odwołania bez zbędnej zwłoki. Najpóźniej po upływie 3 dni od rozpatrzenia ostatniego odwołania, na stronie internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.pila.pl opublikowana zostanie ostateczna lista projektów zadań, które będą poddane pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego.
 
Kiedy odbędzie się głosowanie?
Odsłony: 10698

Wieści


24 lipca 2023

Zaproponuj zmiany, zgłoś pomysł na nowe …

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

14 lipca 2023

Oceń pilskie konsultacje społeczne

Miasto Piła od lat prowadzi konsultacje społeczne, w których pytamy mieszkańców o opinię w sprawie p...

Czytaj więcej

24 maja 2023

Ankieta – badanie społeczne do Diagnozy …

Firma Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie miasta Piły realizuje badania społeczne, na oprac...

Czytaj więcej

30 grudnia 2022

Piła Smart City. Zapraszamy do konsultac…

Miasto Piła przystąpiło do opracowania planu działań dla rozwoju smart city. Aby plan odpowiadał w n...

Czytaj więcej

6 grudnia 2022

Konsultacje społeczne projektu Strategii…

Prezydent Miasta Piły Zarządzeniem Nr 2010(581)22 z dnia 5 grudnia 2022 r. ogłasza przeprowadzenie k...

Czytaj więcej

22 listopada 2022

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu…

Zobacz obwieszczenie

Czytaj więcej

21 listopada 2022

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu…

Zobacz obwieszczenie

Czytaj więcej

24 października 2022

Przystąpienie do sporządzenia miejscoweg…

Zobacz obwieszczenie

Czytaj więcej

19 października 2022

Konsultacje społeczne projektu "Str…

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Teryt...

Czytaj więcej

4 sierpnia 2022

Program współpracy z organizacjami pozar…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej