Do pobrania:
Lista zadań wybranych do Budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok
Wyniki głosowania na zadania do Budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rokDOWIEDZ SIĘ, JAK ZGŁOSIĆ PROPOZYCJĘ ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO


Budżetem obywatelskim nazywamy taką część pieniędzy z budżetu miasta, o wydaniu której zadecydują bezpośrednio sami mieszkańcy. W Pile, w ramach budżetu obywatelskiego, mieszkańcy otrzymają do rozdysponowania 3 miliony złotych. Zespół, powołany przez prezydenta miasta, ustalił procedury związane ze zgłaszaniem pomysłów oraz sposobem wyłaniania najlepszych projektów które zostaną zrealizowane. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

KTO I JAK MOŻE ZGŁOSIĆ SWOJE PROPOZYCJE?

Swoje propozycje do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy pilanin, który w 2014 ukończy 16 rok życia. Zgłaszane propozycje zadań mają dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej na terenie miasta Piły. Można zgłaszać projekty inwestycyjne, modernizacyjne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni. Proponowane przedsięwzięcia nie powinny ingerować w przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej. Wspomniane projekty powinny mieć charakter lokalny i powinny dotyczyć potrzeb mieszkańców jednego z niżej wyodrębnionych obszarów miasta Piły:
1) Osiedle Gładyszewo,
2) Osiedle Motylewo,
3) Osiedle Górne,
4) Osiedle Koszyce,
5) Osiedle Podlasie,
6) Osiedle Staszyce
7) obszar zniesionego Osiedla Śródmieście,
8) obszar zniesionego Osiedla Jadwiżyn,
9) obszar zniesionego Osiedla Zamość.

Należy mieć na uwadze, że zgłaszane zadanie musi charakteryzować trwały cel publiczny oraz musi być zlokalizowane na gruncie gminnym lub terenie w zarządzie gminy, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Nie dopuszcza się zgłaszania do konsultacji kilku części tego samego zadania, w celu spełnienia wymogu maksymalnej kwoty zadania do 300 tys. zł.
Zastanów się przez chwilę – czego Ci brakuje w mieście? Co należałoby stworzyć lub zmienić?

MASZ POMYSŁ. CO DALEJ?

Należy wypełnić formularz który można pobrać w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta (parter na wprost wejścia) ze strony internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl lub też wypełniając go bezpośrednio na stronie.

Oprócz określenia lokalizacji w formularzu projektu należy:
  • napisać skrócony opis zadania – to z nim zapoznają się w pierwszej kolejności mieszkańcy i mieszkanki za sprawą materiałów informacyjnych, również podczas głosowania;
  • uzasadnić potrzebę realizacji – wyjaśnić, na jakie potrzeby projekt odpowiada oraz dlaczego warto go sfinansować z pieniędzy publicznych;
  • wskazać beneficjentów – opisać grupy mieszkańców i mieszkanek, które skorzystają na tym, że projekt zostanie wprowadzony w życie;
  • przygotować szacunkowe koszty zadania – podać, jakie są jego części składowe ile będzie kosztowała ich realizacja
Do wniosku można również dołączyć zdjęcia, mapy lub rysunki czy wizualizacje, jeśli będą pomocne. Nie są one jednak obowiązkowe. Prosimy również o wskazanie danych kontaktowych, które pozwolą na wyjaśnienie ewentualnych nieścisłości, które mogą wystąpić w projekcie.

FORMULARZ WYPEŁNIONY. GDZIE I DO KIEDY GO WYSŁAĆ?

Wypełniony formularz można przekazać z wykorzystaniem portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich, Plac Staszica 10, 64 – 920 Piła lub osobiście do Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły. Zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego należy składać od dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia 10 lipca 2014 roku; Liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Piły.

FORMULARZ ZŁOŻONY. CZY TO OZNACZA, ŻE ZADANIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE W PRZYSZŁYM ROKU?

Po upływie czasu na składanie formularzy. Wszystkie prawidłowo wypełnione wnioski zostaną poddane weryfikacji. W celu weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszonych zadań zostanie powołany przez Prezydenta Miasta Piły Zespół Opiniujący, w skład którego wejdą wskazani pracownicy Urzędu Miasta Piły z Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich, Biura Prezydenta, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego, Wydziału Finansowego oraz przedstawiciel Zarządu Dróg i Zieleni.

Zespół Opiniujący jest zobowiązany podczas oceny merytorycznej zadań wziąć pod uwagę zgłoszone przez dostawców i operatorów plany inwestycji sieciowych dotyczących energii elektrycznej, gazu, telekomunikacji, sieci wodno – kanalizacyjnych. Zespół Opiniujący jest zobowiązany podczas oceny merytorycznej zadań ocenić poprawność oszacowania zgłoszonego zadania.

Zadania nie spełniające wymagań formalnych lub merytorycznych zostaną odrzucone i nie będą dalej procedowane. Lista zadań zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana w protokole z posiedzenia Zespołu Opiniującego.

Lista zadań zweryfikowanych pozytywnie zostanie opublikowana na stronie www.pila.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl.

MOJE ZADANIE ZOSTAŁO OCENIONE POZYTYWNIE, CO DALEJ?

Budżet obywatelski to nie tylko zgłaszanie zadań do realizacji, ale przede wszystkim to powszechne głosowanie, w którym zostaną wyłonione te zadania, które zostaną zrealizowane w 2015 roku. Konsultacje zadań do budżetu obywatelskiego zostaną przeprowadzone w trybie głosowania jawnego, w terminie od dnia 1 sierpnia 2014 roku do dnia 7 września 2014 roku. W punktach do głosowania można będzie otrzymać karty do głosowania oraz zapoznać się z listą konsultowanych zadań do budżetu obywatelskiego.  Lista zadań poddana konsultacjom zostanie podzielona na obszary miasta objęte konsultacjami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia. Na karcie do głosowania, uczestnik konsultacji zobowiązany jest podać gdzie jest zameldowany oraz swój numer PESEL. Numer PESEL służyć będzie sprawdzeniu czy głosy nie powtarzają się.

JAK  i GDZIE ZAGŁOSOWAĆ?

Głosować można osobiście lub przez portal www.konsultacjespoleczne.pila.pl.

Głosować będzie można również w niżej wymienionych miejscach:
1) Urząd Miasta Piły–Biuro Obsługi Interesanta, Plac Staszica 10, poniedziałek–piątek 7:30–15:30
2) Filia Nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – ul. Ludowa 11, poniedziałek - piątek: 8.00-19.00, sobota: 8.00-15.00
3) Filia Nr 3 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – ul. Prusa 16,poniedziałek - czwartek: 9.00-19.00, piątek: 9.00-16.00,
w dniach 07.07.2014-22.08.2014 filia czynna w poniedziałek: 9.00-17.00, wtorek i czwartek 11.00-19.00, środę i piątek 9.00-16.00
4) Filia Nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – al. Powstańców Wlkp. 62, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00-19.00, środa:   11.00-19.00, sobota: 9.00-14.00
w dniach 30.06.2014-29.08.2014 filia czynna w: poniedziałek, środę, piątek 11.00-19.00, wtorek i czwartek 8.00-15.00, sobota nieczynna
5) Filia Nr 5 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej–ul. Rydygiera 1/ Szpital, poniedziałek, środa: 8.00-16.00, wtorek, czwartek, piątek: 8.00-15.00
6) Filia Nr 6 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - ul. Królowej Jadwigi 17, poniedziałek - piątek: 8.00-19.00, sobota: 8.00-15.00
7) Filia Nr 7 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – al. Poznańska 91, poniedziałek, środa, czwartek: 10.00-18.00, wtorek, piątek: 8.00-15.00
8) Filia Nr 8 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – ul. Gen. Andersa 10, poniedziałek: 9.00-16.00, wtorek - piątek: 9.00-19.00
w dniach 21.07.2014-14.08.2014 filia czynna w godz. 11.00-16.00
9) Filia Nr 9 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – ul. Wenedów 8a, poniedziałek: 9.00-13.00, wtorek - piątek: 15.00-20.00, sobota: 15.00-19.00.
w dniach 07.07.2014-30.08.2014 filia czynna w poniedziałek i piątek 8.00-13.00, wtorek, środę i czwartek 15.00-20.00, sobota nieczynne

Uruchomione zostaną punkty lotne informacyjne, promujące ideę budżetu obywatelskiego oraz umożliwiające osobiste głosowanie.

Jedna osoba może oddać maksymalnie 5 głosów, na wybrane zadania w obszarach lub obszarze, po 1 głosie na zadanie. Na każdym osiedlu lub obszarze dotychczasowych osiedli (Śródmieście, Jadwiżyn, Zamość) powinno zostać wskazane do realizacji przynajmniej jedno zadanie. Zadania, które w wyniku głosowania uzyskają największe poparcie mieszkańców będą realizowane w 2015 roku, z możliwością dokończenia w 2016 roku.

W celu wyboru zadań pierwszych do realizacji i najistotniejszych z punktu widzenia mieszkańców, dla każdego z obszarów miasta zostanie ustalona lista rankingowa zadań wg liczby oddanych głosów. Zadanie z największą liczbą głosów zostanie ujęte w budżecie obywatelskim jako pierwsze.

Pozostałe zadania zostaną uszeregowane na jednej liście rankingowej wg liczby oddanych głosów i będą kolejno realizowane do wyczerpania środków finansowych budżetu obywatelskiego na 2015 rok.

W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa zadania lub więcej zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół Opiniujący.

W przypadku gdy nie wystarczy środków finansowych na realizację kolejnego zadania z listy, o której mowa powyżej, do realizacji skierowane zostanie następne zadanie z listy, którego koszt nie spowoduje przekroczenia środków finansowych budżetu obywatelskiego na 2015 rok.

W celu promocji procesu konsultacji budżetu obywatelskiego zorganizowane zostanie spotkanie otwarte z mieszkańcami miasta, przygotowane i rozpowszechniane będą materiały promocyjne. Termin spotkania zostanie podany do publicznej wiadomości 10 dni przed datą spotkania za pośrednictwem strony www.pila.pl, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl oraz mediów.


Do pobrania:
Zgłoszenie
Karta do głosowania
Wykaz miejsc do głosowania
Podział terenu miasta Piły na obszary objęte konsultacjami
Szacunkowe koszty
Lista zadań do konsultacji
Protokół

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji w zarządzeniu nr 1664(112)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 czerwca 2014 r.  - link!

Zarządzenie Nr 1144(192)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 1064(112)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok (pdf)

Zarządzenie Nr 1148(196)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1064(112)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok (pdf)
Odsłony: 14078

Wieści


2 lipca 2020

Konsultacje projektu zmiany „Rocznego pr…

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Piły z dnia 01 lipca 2020 r.   w sprawie konsultacji projektu zmian...

Czytaj więcej

26 czerwca 2020

Koronawirus a lokalna gospodarka - ankie…

Przedsiębiorco! 10 mln euro - taką kwotę Miasto Piła ma szansę zdobyć na projekty rozwojowe i społe...

Czytaj więcej

26 czerwca 2020

Decyduj o wizji i przyszłości Miasta - a…

Młodzi Mieszkańcy Piły! Miasto Piła ma szanse na zdobycie 10 mln euro na realizację projektów rozwo...

Czytaj więcej

12 grudnia 2019

Projekty wybrane – budżet obywatelski 20…

11 grudnia 2019 r. prezydent Piotr Głowski zaprezentował listę 22 zadań, jakie pilanie wybrali w teg...

Czytaj więcej

30 października 2019

Budżet Obywatelski 2020 - zapraszamy do …

Głosowanie w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego zakończyło się kilkanaście dni temu. Wczoraj pr...

Czytaj więcej

20 września 2019

Konsultacje społeczne oraz uzgodnienie w…

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu pn. "Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcink...

Czytaj więcej

16 września 2019

Budżet obywatelski – głosowanie rozpoczę…

Podobnie jak w poprzednich edycjach, głosowanie jest internetowe za pośrednictwem www.konsultacjespo...

Czytaj więcej

6 września 2019

Protokół Komisji Oceny Projektów

Zakończyły się prace Zespołu Opiniującego projekty zgłoszone do Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na ...

Czytaj więcej

24 lipca 2019

Rozpoczęły się prace nad programem współ…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

9 listopada 2018

Rekordowy budżet obywatelski

Rekordowy budżet obywatelski   Znamy wyniki tegorocznych konsultacji dotyczących Pilskiego Budżetu...

Czytaj więcej

11 września 2018

Pilski Budżet Obywatelski - ruszyło głos…

Zaczął się kolejny etap Pilskiego Budżetu Obywatelskiego - głosowanie, w którym mogą wziąć udział ws...

Czytaj więcej

19 lipca 2018

Prace nad programem współpracy z organiz…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

27 czerwca 2018

Otwarty nabór kandydatów do Komitetu Rew…

OGŁOSZENIE z dnia 12 czerwca 2018 roku Prezydent Miasta Piły ogłasza otwarty nabór kandydatów d...

Czytaj więcej

16 listopada 2017

Program współpracy z organizacjami pozar…

Dobiegają końca prace nad Rocznym programem współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na ...

Czytaj więcej

8 listopada 2017

Prezydent Miasta Piły ogłasza otwarty na…

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/549/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku w sprawie określenia za...

Czytaj więcej

29 września 2017

Gminny program rewitalizacji dla miasta …

Rada Miasta Piły na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 roku przyjęła Uchwałą Nr XL/548/17 ważny dok...

Czytaj więcej

17 lipca 2017

Rozpoczęły się prace nad programem współ…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

12 lipca 2017

Podsumowanie konsultacji społecznych pro…

W dniach od 26 maja 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projekt...

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem